Tải về toàn bộ 37 biểu mẫu chứng từ kế toán dùng cho doanh nghiệp 2021

10-04-2021
Bởi: admin Có: 0 bình luận 55 lượt xem

Hiện nay, các biểu mẫu chứng từ kế toán đang được áp dụng tại các doanh nghiệp như bảng chấm công, bảng thanh toán tiền lương, hợp đồng giao khoán,… đều được thực hiện theo mẫu. Mời Quý Khách hàng và Thành viên tải về 37 biểu mẫu chứng từ kế toán mới nhất.

Theo Phụ lục 3 ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, các biểu mẫu chứng từ kế toán đang được áp dụng hiện nay bao gồm:

SttTên chứng từSố hiệu
I. Lao động tiền lương
1Bảng chấm công01a-LĐTL
2Bảng chấm công làm thêm giờ01b-LĐTL
3Bảng thanh toán tiền lương02-LĐTL
4Bảng thanh toán tiền thưởng03-LĐTL
5Giấy đi đường04-LĐTL
6Phiếu xác nhận sản phẩm hoặc công việc hoàn thành05-LĐTL
7Bảng thanh toán tiền làm thêm giờ06-LĐTL
8Bảng thanh toán tiền thuê ngoài07-LĐTL
9Hợp đồng giao khoán08-LĐTL
10Biên bản thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán09-LĐTL
11Bảng kê trích nộp các khoản theo lương10-LĐTL
12Bảng phân bổ tiền lương và bảo hiểm xã hội11-LĐTL
II. Hàng tồn kho
13Phiếu nhập kho01-VT
14Phiếu xuất kho02-VT
15Biên bản kiểm nghiệm vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá03-VT
16Phiếu báo vật tư còn lại cuối kỳ04-VT
17Biên bản kiểm kê vật tư, công cụ, sản phẩm, hàng hoá05-VT
18Bảng kê mua hàng06-VT
19Bảng phân bổ nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ07-VT
III. Bán hàng
20Bảng thanh toán hàng đại lý, ký gửi01-BH
21Thẻ quầy hàng02-BH
IV. Tiền tệ
22Phiếu thu01-TT
23Phiếu chi02-TT
24Giấy đề nghị tạm ứng03-TT
25Giấy thanh toán tiền tạm ứng04-TT
26Giấy đề nghị thanh toán05-TT
27Biên lai thu tiền06-TT
28Bảng kê vàng tiền tệ07-TT
29Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho VND)08a-TT
30Bảng kiểm kê quỹ (dùng cho ngoại tệ, vàng tiền tệ)08b-TT
31Bảng kê chi tiền09-TT
V. Tài sản cố định
32Biên bản giao nhận TSCĐ01-TSCĐ
33Biên bản thanh lý TSCĐ02-TSCĐ
34Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành03-TSCĐ
35Biên bản đánh giá lại TSCĐ04-TSCĐ
36Biên bản kiểm kê TSCĐ05-TSCĐ
37Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ06-TSCĐ

Quý Khách hàng và Thành viên có thể tải về toàn bộ biểu mẫu chứng từ kế toán tại nút Tải về phía trên bài viết hoặc tải về từng biểu mẫu tại tên biểu mẫu tương ứng.

Từ khóa:

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC